Ga naar de inhoud

Over ons / About Us

Welkom en bedankt voor uw bezoek aan onze website.

Vloethemveld is een beschermd natuurgebied van ongeveer 350 hectare, maakt deel uit van de Natura 2000-gebieden en is door Vlaanderen erkend als Open erfgoedsite.

 

Terwijl de helft van het gebied het hele jaar vrij toegankelijk is voor het grote publiek, kan het andere deel enkel onder begeleiding van een gids worden bezocht.

 

Als voormalig militair domein bevond zich hier voor en na de Tweede Wereldoorlog een munitiedepot van het Belgische leger.
Van februari 1945 tot augustus 1946 was hier het grootste Britse krijgsgevangenkamp in België. Op 9 juni 1945 werden er 62.000 gevangenen geteld. De site diende als doorgangskamp voor 125.000 gevangenen, Duitsers en hun bondgenoten, vooral Balten.

 

Op 5 december 2019 werd de vzw Vloethemveld opgericht. Zij is de uitvoerende schakel in het samenwerkingsakkoord tussen de gemeenten Jabbeke en Zedelgem, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

 

Wij staan in voor het onthaal en begeleiden van de bezoekers, waarbij we hen tijdens wandelingen laten kennismaken met de boeiende geschiedenis van het erfgoed en de schoonheid van de natuur.
Daarnaast organiseren we tal van activiteiten en lezingen en bieden we educatieve pakketten aan voor lagere en middelbare scholen.

 

De foto’s op onze website tonen u de diversiteit van flora en fauna in alle seizoenen.
Misschien was uw familie verbonden met de geschiedenis van Vloethemveld door te werken in het munitiedepot of door betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog.

Als u documenten, dagboeken, foto’s heeft die betrekking hebben op de geschiedenis van Vloethemveld, dan zouden we die graag bestuderen en eventueel bewaren in het gemeentelijk archief van Zedelgem (archief@zedelgem.be).

 

Bekijk in afwachting van een bezoek de film van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

 

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!

Bestuur

  • Voorzitter: Marc Merckx
  • Ondervoorzitter: Elke Vanbavinckhove
  • Secretaris: Erik Gilté
  • Penningmeester: Wim De Gheest
  • Verandwoordelijke Kamphuis/onthaal: Jan Verhelst
  • Verantwoordelijke reservaties/gidsen: Mieke Sabbe
  • Verantwoordelijke natuur: Erwin Derous
  • Verantwoordelijke erfgoed/educatie: Dirk Franchoo
  • Verantwoordelijke IT en communicatie: Rony Jacobs
  • Ondersteuning: Dirk Pottier

Algemeen e-mailadres: info@vloethemveldvzw.be

Welcome and thank you for visiting our website

Vloethemveld is a protected nature reserve of about 350 hectares and is part of the Natura 2000 sites.

 

While half of the area is freely accessible throughout the year to the general public, the other part may only be visited with a guide.

 

As a former military estate there used to be an ammunition depot of the Belgian army here before and after the Second World War.

 

From February 1945 to August 1946, it was the largest British Prisoner-of-War camp in Belgium. On June 9th, 1945 62.000 prisoners were counted. The site served as a transit camp to 125.000 prisoners, mainly Germans and their allies, particularly Baltic.

 

On December 5, 2019, the non-profit organization Vloethemveld was created. It is the executive link in the framework of the cooperation agreement between the municipalities of Jabbeke and Zedelgem, the Agency for Nature and Forests (ANB) and the Flemish Land Agency (VLM).

 

We are responsible for welcoming visitors and guiding them on walks, introducing them to the fascinating history of the heritage and the beauty of the reserve.

 

In addition we organize many activities and conferences and offer educational packages for primary and secondary schools.

 

The photographs on our site provide you with an insight into the diversity of flora and fauna in all seasons.

 

Your family may have been linked to the history of Vloethemveld by working in the ammunition depot or by involvement in the Second World War.

 

In case you have documents, diaries, photos related to the history of Vloethemveld, we would kindly ask your permission to study these and possibly keep them in the municipal archives of Zedelgem. (archief@zedelgem.be)

 

In the meantime feel free to watch this short film by the Agency for Nature and Forests (ANB).

 

We look forward to welcoming you!

 

Cher visiteur de notre site web

Le Vloethemveld compte 350 ha de réserve naturelle protégée> et fait partie des sites Natura 2000.

 

Si la moitié de la zone est librement accessible toute l’année au grand public, l’autre partie ne peut être visitée qu’avec un guide.

 

En tant qu’ancien domaine militaire, il y avait ici un dépôt de munitions de l’armée belge avant et après la Seconde Guerre mondiale.

 

De février 1945 à août 1946, c’était le plus grand camp de prisonniers de guerre Britanique en Belgique. Le 9 juin 1945, 62.000 prisonniers y ont été comptés. Le site a servi de camp de transit à environ 125.000 prisonniers, Allemands et leurs alliés, en particulier des Baltes>.

 

Le 5 décembre 2019, l’ ASBL Vloethemveld a été créée. Elle est le lien exécutif dans le cadre de l’accord de coopération entre les municipalités de Jabbeke et de Zedelgem, l’Agence Nature et Forêts (ANB) et La Société Flamande Terriene (VLM).

 

Nous sommes chargés d’accueillir les visiteurs et de les guider dans des promenades qui leur font découvrir l’histoire fascinante du patrimoine et la beauté de la nature.

 

Nous organisons de nombreuses activités et conférences. Nous proposons des dossiers pédagogiques pour les écoles primaires et secondaires.

 

Les photos de notre site web vous donneront un aperçu de la diversité de la faune et de la flore en toutes saisons.

 

Peut-être que votre famille a été liée à l’histoire de Vloethemveld en travaillant dans le dépôt de munitions ou par son implication dans la Seconde Guerre mondiale.

 

Si vous avez des documents, des journaux intimes, des photos souvenirs liés à l’histoire de Vloethemveld, nous aimerions les étudier et éventuellement de les conserver dans les archives municipales de Zedelgem. (archief@zedelgem.be)

 

En attendant, vous pouvez regarder cette vidéo de l’Agence Nature et Forêts (ANB).

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

 

Lieber Besucher unserer Website

Vloethemveld ist ein ca. 350 ha geschütztes Naturschutzgebiet und gehört zu den Natura-2000-Gebieten.

 

Während die Hälfte des Gebietes das ganze Jahr für jederman frei zugänglich ist, kann der andere Teil nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

 

Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich hier ein britisches Munitionsdepot der belgischen Armee.

 

In der Zeit von Februar 1945 bis August 1946 war Vloethemveld das größte Kriegsgefangenenlager Belgiens, in welchem am 9. Juni 1945 62.000 Gefangene gezählt wurden.

 

Insgesamt waren über die gesamten Jahre schätzungsweise 125.000 Gefangene, Deutsche und ihre Verbündeten, insbesondere Balten, dort inhaftiert.

 

Am 5. Dezember 2019 wurde der Verein Vloethemveld VZW gegründet.

 

Dieser Verein ist das ausführende Organ innerhalb der Kooperationsvereinbarung zwischen den Gemeinden Jabbeke und Zedelgem, der Agentur für Natur und Wald (ANB) und der Flämischen Landgesellschaft (VLM).

 

Zu unseren Aufgaben zählen der Empfang der Besucher, die Begleitung auf Wanderungen und die Einführung in die faszinierende Geschichte des Erbes rund um Vloethemveld und die schöne Natur.

 

Daneben organisieren wir viele Aktivitäten und Vorträge. Für Grund- und weiterführende Schulen bieten wir darüber hinaus Bildungsmappen an.

 

Die abgebildeten Fotos geben Ihnen einen ersten Eindruck von der Vielfalt der Fauna und Flora zu allen Jahreszeiten.

 

Vielleicht ist auch Ihre Familie mit der Geschichte von Vloethemveld durch die Arbeit im Munitionsdepot oder durch den Zweiten Weltkrieg verbunden.

 

Es sind bereits viele Informationen vorhanden, aber falls Sie Dokumente, Tagebücher, Erinnerungsfotos über Vloethemveld haben, würden wir uns freuen diese zu studieren und eventuell in das Gemeidearchiv von Zedelgem aufzunehmen. (archief@zedelgem.be)

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann können Sie sich diesen kurzen Film der Agentur für Natur und Wald (ANB) ansehen.

 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie schon bald zu einem Besuch auf dem Gelände von Vloethemveld begrüßen können.